De kerkenraad De kerkenraad
Kerkenraad, moderamen
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van het college van kerkrentmeesters, college van diakenen, taakgroep pastoraat, taakgroep jeugd en jongeren. Zij neemt formele besluiten met betrekking tot het beleid van onze gemeente. Het moderamen bereidt de agenda voor de kerkenraadsvergaderingen voor. Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba (secretaris), een predikant, diaken en ouderling-kerkrentmeester. De gehele kerkenraad vergadert 4 keer per jaar. De kleine kerkenraad die gevormd wordt door afgevaardigden van taakgroepen en colleges vergadert 8 keer per jaar.
 
De kerkenraad wordt ondersteund door de taakgroepen pastoraat, vieringen, bezinning en ontmoeting, kerk en samenleving, jeugd en jongeren en communicatie. De taakgroepen werken met instructies die vastgesteld zijn door de kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad toetst het werk van de taakgroepen aan het beleidsplan.
 
terug