do 21 mei 2020  om 10:00
Voorganger: ds Gert Wijnstok en mw Evelien Reeuwijk
Videokerkdienst Bathmen (40e Paasdag Hemelvaartsdag)
Tekst(en): Exodus 20:22-24. Lucas 24:49-53

BOL-viering donderdag 21 mei 2020
Veertigste Paasdag - Hemelvaartsdag

 

 1. Orgel- of pianospel vanaf 9.55 uur
 2. Welkom en bemoediging:

  V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
  A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
  V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
  A: en niet loslaat het werk van zijn handen.
   
 3. Zingen: ‘Ten hemel opgevaren is’ (LB 661)
 4. Groet:

  V: Genade, barmhartigheid en vrede met u
in de Naam van de Vader, de Zoon
en de heilige Geest.
A: Amen.

V: De vrede van de Heer is met u.
A: Zijn vrede is ook met u.
 
 1. Blik-richting
 2. Zingen: ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’ (Lb 216)
 3. Schriftlezing: Handelingen 1:1-11
 4. Overweging
 5. Samen belijden we de apostolische Geloofsbelijdenis:
  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
  En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
  die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
  Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
  nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
  opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
  Ik geloof in de Heilige Geest.
  Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
  vergeving der zonden;
  wederopstanding des vlezes;
  en een eeuwig leven.
  Amen.
 6. Zingen: ‘Alle eer en alle glorie’ (LB 305)
 7. Diaconale mededeling
 8. Voorbeden

  Bij elke van de vier intenties wordt een kaarsje aangestoken en zingen we acclamatie: ‘Ubi caritas’ (Taizé, LB 658a)
  De voorbeden monden uit in het gezamenlijk ‘Onze Vader’ (oecumenisch):

  Onze Vader die in de hemel zijt,
  Uw naam worde geheiligd.
  Uw koninkrijk kome.
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons heden ons dagelijks brood.
  En vergeef ons onze schulden
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
  En leid ons niet in verzoeking,
  maar verlos ons van de boze.
  Want van U is het koninkrijk
  en de kracht en de heerlijkheid
  in eeuwigheid.

  Amen.
 9. Slotwoord en zegen
 10. ‘Frieden, Frieden’ (Taizé - LB 417)

Collecte: Kerk in Actie (Vluchtelingenkampen o.a. Lesbos)

terug