zo 5 jul 2020  om 10:00
Voorganger: ds. Hanneke Diermanse
Eredienst Bathmen
Tekst(en): Zacharia 9:9-12; Mattheus 11:25-30


Derde zondag van de zomer
PG Bathmen-Okkenbroek
Dorpskerk Bathmen
Zondag 5 juli 2020 – 10.00 uur

Voorganger: ds. Hanneke Diermanse
Orgel/vleugel: Ingeborg van Dokkum
Ouderling van dienst: Henk van der Kolk
Diaken: Trea Esmeijer
Kerkrentmeester: Freek Beltman
Lector: Jesse Wijnstok
Koster/techniek: Bé Meijer

  • OM TE BEGINNEN                                                                                      
Muziek               
gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden op de dienst.

Welkom             
door de ouderling van dienst     

We gaan staan.

Openingslied (a: neuriën / kwartet zingt): ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (t: Huub Oosterhuis – m: LB 275):
              
1.Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2.Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3.Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat gij ons dient.

4.Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5.Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Bemoediging:  
      o:     Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE
      a:     die hemel en aarde gemaakt heeft
      o:     die trouw blijft tot in eeuwigheid
      a:     en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering
besloten met:
      o:     Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
      a:     opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
               en U mogen liefhebben en dienen
               met al onze krachten.
               Amen.

Orgelspel Psalm 84
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.

Groet                  
door de voorganger
      v:      De vrede van de Heer is met u!
      a:     Zijn vrede is ook met u.
      v:      Wenst elkaar de vrede.            
              
               We gaan zitten.

Kyriëgebed

Vg: Laten we bidden samen:
       dat God onder ons is,
       dat Jezus naast ons is,
      dat de Geest in ons is.
A: amen.

Vg: Alles wat we ontvingen:
A: het kwam van God.
Alles waar we van genieten:
A: het komt van God.
Alles waar we om bidden:
A: het zal door God geschonken worden.

Vg: God van leven, U bent de bron van alle goedheid
en de vervulling van al ons verlangen.

Vg: Ons begrip van U  is klein:
A: vergroot het.
Vg: Ons verlangen uw wil te doen is zwak:
A: versterk het.
Vg: Het zaad dat U hebt geplant
moet nog vrucht gaan dragen.
A: laat het rijp worden.

Vg: geef ons de kracht ons leven zo op te pakken,
dat we de mensen worden die U voor ogen hebt.
Zo bidden wij samen:
 a: Heer, ontferm U, Christus, ontferm U, Heer, ontferm U over ons, amen.

Orgelspel Gloria
  • RONDOM HET WOORD
Gebed om opening: ‘Gij wacht op ons’ (LB 328)
a: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stem, op uw stilte.

Eerste Schriftlezing: Psalm 131

Lied 62a: (a: neuriën/ kwartet zingt 3x) –  ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel, van Hem komt mijn bevrijding’

Evangelielezing: Matteüs 11: 25-30

Luisteren cd: ‘De wens’ (Marco Borsato)

Kan iemand me vertellen,  wanneer een schutter rust
wanneer de boog zich mag ontspannen, z’n pijl het laatste doelwit kust.

Wanneer is een mens tevreden, merkt hij voor één keer als hij kijkt
over de schutting van de buren, dat ’t gras net iets groener lijkt.

Zeg me waar we moeten zoeken, en wat is nou die wens,
waarna we niet meer verder hoeven, waar en wanneer ligt die grens

En waarom wil ik alsmaar verder, als ik ergens ben
wat maakt het onbekende beter, dan al hetgene dat ik ken.

En waarom ben ik nooit compleet gelukkig, met wat er hoort bij mij,
waarom moet er toch steeds weer iets bij, waarom nooit eens een keer, ietsje minder dan meer
wanneer laat dat verlangen mij vrij.       

Woorden bij het woord

Muziek
  • GEBEDEN EN GAVEN
Bevestiging Henk Hogeweg 

LB 970: (a: neuriën/ kwartet zingt)

1.Vlammen zijn er vele, één is het licht,
licht van Jezus Christus,
Vlammen zijn er vele, één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2.Ranken zijn er vele, één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3.Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus. 

4.Velen mogen dienen, als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5.Leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele, één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Dankgebed
Voorbeden
      Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken door de diaken met het licht van de Paaskaars,
      waarbij acclamatie: allen: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’

       Stil gebed
Onze Vader

Diaconale mededelingen
Door de diaken van dienst
  • GEZEGEND VERDER
We gaan staan

Zegen:

In ons hart en in ons huis
a: DE ZEGEN VAN GOD.
In ons komen en in ons gaan
a: DE VREDE VAN GOD.
In ons leven, op onze zoektocht
a: DE LIEFDE VAN GOD.
Bij het einde, nieuw begin
a: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, THUIS TE BRENGEN.
Amen.

Collecte: ntb

terug