zo 5 jul 2020  om 09:30
Voorganger: mw. Hanneke Overduin
Eredienst Okkenbroek (3e zondag van de zomer)
Tekst(en): Zacharia 9:9-12; Mattheus 11:25-30

PROTESTANTSE  GEMEENTE  Bathmen - Okkenbroek

 5 juli 2020
 3e zondag van de zomer

‘leven is een gave’
          Aan de dienst werken mee
          Voorganger: Hanneke Overduin
          Ouderling van dienst: Ankie Borger
          Diaken: Rikie Oude Weernink
          Lector: Janny Hoornenborg
          Organist: Franske Veltkamp
          Koster: Freek Kleiboer


ORDE VAN DIENST

OM TE BEGINNEN

Muziek       gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden op de dienst

Welkom     door de ouderling van dienst
(We gaan staan)

Openingstekst met orgelspel (voorganger): ‘In de veelheid van geluiden’
(tekst: Sytze de Vries – strofe 1, 2, 3 -  Lied 283)

Bemoediging     door de ouderling van dienst
o:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
a:  Die hemel en aarde gemaakt heeft.
o:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid,
a:  en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering      door de ouderling van dienst
besloten met:

o:  Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
a:  Opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
     en U mogen liefhebben en dienen
     met al onze krachten.
     Amen.

Vervolg openingstekst met orgelspel (voorganger): ‘In de veelheid van geluiden’ (tekst: Sytze de Vries – strofe 4 en 5 -  Lied 283)

Groet         door de voorganger
v:   De vrede van de Heer is met u!
a:   Zijn vrede is ook met u.
v:   Wenst elkaar de vrede.  
(We gaan zitten)                    

Kyriegebed
v: Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn liefde heeft geen einde.

Omwille van allen die lijden aan dit leven,
aan oorlogsgeweld, uitbuiting en armoede,
aan ziekte, angst en eenzaamheid,
bidden wij tot U:

a: Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm U over ons!
          Omwille van allen die lijden aan een geschonden lichaam,
          aan trauma’s en wonden die slecht genezen,
          aan herinneringen die pijnlijk zijn,
bidden wij tot U:

a: Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm U over ons!
Omwille van allen die honger en dorst hebben,
voor wie het niet vanzelfsprekend is
dat brood, groenten en water voorradig zijn
én voor hen die dorsten naar gerechtigheid
bidden wij tot U:

a: Heer, ontferm U; Christus, ontferm U; Heer, ontferm U over ons!
          God van Abraham, Isaäk en Jakob,
          God van Mozes en van alle profeten,
          God van de mensenkinderen,
          Wees ons nabij!
          Amen.


Orgelspel Gloria: ‘Lof zij de Heer’ – Lied 868 vers 2
          Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
          heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
          Hij die u leidt,
          zodat uw hart zich verblijdt,
          Hij heeft zijn woord u gegeven.

RONDOM HET WOORD

Gebed om opening

Schriftlezing O.T.       Zacharias 9, 9-12

Orgelspel: ‘Verheug u, gij dochter van Sion’ – Lied 550 vers 1

Verheug u, gij dochter van Sion,
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,
de Heer heeft het heden gezegd.

Schriftlezing  N.T.       Matteüs 11, 25-30

Lied/gedicht 897 ‘Rusteloos ben ik’ – tekst: Sytze de Vries
Gelezen door ouderling en voorganger
          Rusteloos ben ik,
          onrust beweegt mij.
          Wie voedt mijn zoeken
          totdat ik thuiskom,
          gevonden door U?

          Ons hart is onrustig,
          totdat het rust vindt in U.
          Ons hart is onrustig,
          totdat het rust vindt in U.

          Overal zoek ik
          U, nog onvindbaar.
          Wie stelpt mijn onrust,
          totdat ik rust vind
          en vrede in U?

          Ons hart is onrustig,
          totdat het rust vindt in U.
          Ons hart is onrustig,
          totdat het rust vindt in U.

          Schep in mij ruimte
          en overkom mij.
          Vul mijn verlangen
          totdat Gij zelf zult
          rusten in mij.

          Ons hart is onrustig,
          totdat het rust vindt in U.
          Ons hart is onrustig,
          totdat het rust vindt in U.

Woorden bij het WOORD

Luisterlied ‘Geest van hierboven’ – door Stef Bos en het jongerenkoor ‘Samen op weg’ uit Houten.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbede, Stil gebed, besloten met het Onze Vader

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de Paaskaars, waarbij de gesproken acclamatie klinkt (LB 368g)

v: Zo bidden wij
a: Adem van God, vernieuw ons bestaan.

Diaconale mededelingen door de diaken van dienst

UITTREDE
(We gaan staan)

Slottekst met orgelspel: ‘Heer, raak ons aan met uw adem’ (LB 695 vs. 5)
Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Zegen
beantwoord met één keer: Amen

Muziek


ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt


ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht


ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt


ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn


ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt
het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent


ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind


en met de schoonheid van de onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk


ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt


Dit lied werd tijdens de pinksterviering van PKN op zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward (uitgezonden door KRO-NCRV) gecombineerd met het bekende pinksterlied ‘Geest van hierboven’ dat werd gezongen door het jongerenkoor Samen op weg uit Houten.

Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen liefhebben door uw kracht
hemelse vrede, deel u nu mede
aan een wereld die u verwachtCollecte: ntb

terug