zo 12 jul 2020  om 10:00
Voorganger: ds Gert Wijnstok
Eredienst Bathmen (4e zondag van de zomer)
Tekst(en): Jesaja 55:6-13; Mattheus 13:1-9, 18-23

Vierde zondag van de zomer
PG Bathmen-Okkenbroek
Dorpskerk Bathmen
Zondag 12 juli 2020 – 10.00 uur

OM TE BEGINNEN                                                                                      
Muziek           
gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst.

Welkom         
door de ouderling van dienst (o)       

Openingstekst (Iona):

     Muziek om mee te neuriën : ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (LB 218)
           
We gaan staan.

     o:    God, u roept de dag wakker te worden;
            u zegt de morgen dat ze de aarde mag wekken.
     a:    Groot is uw naam, groot is uw liefde!

     o:    De velden en de akkers zingen van vreugde,
            de bomen klappen in de handen.
     a:    Groot is uw naam, groot is uw liefde!

     o:    De leiders van de aarde buigen voor u,
            de armen en vervolgden dansen van blijdschap.
     a:    Groot is uw naam, groot is uw liefde!

     o:    Uw liefde en recht houden altijd stand,
            fris als de morgen, zeker als de opgaande zon.
     a:    Groot is uw naam, groot is uw liefde!

     Muziek om mee te neuriën : ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (LB 218)

Bemoediging:
     o:    Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE
     a:    die hemel en aarde gemaakt heeft
     o:    die trouw blijft tot in eeuwigheid
     a:    en niet loslaat het werk van Zijn handen.

Gebed van toenadering
besloten met:
     o:    Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
     a:    opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
            en U mogen liefhebben en dienen
            met al onze krachten.
            Amen.

We gaan zitten.

Orgelspel Psalm 65:5
Gij druipt uw zegen in de voren, Gij roept het kiemend graan;
zo wordt het brood voor ons geboren waar Gij zijt voorgegaan.

            We gaan staan.

Groet             
door de voorganger (v)
     v:    De vrede van de Heer is met u!
     a:    Zijn vrede is ook met u.
     v:    Wenst elkaar de vrede.                     
           
            We gaan zitten.

Kyrie en Gloria (Iona)
Intenties Kyriegebed monden uit in:
     v:    Hoor ons als wij daarom zachtop roepen:
     a:    Kyrie eleison.
            Heer, ontferm u.
            christus, ontferm u.
     v:    Weg die verder gaat dan waar wij kunnen komen,
            Waarheid die achter elk mysterie verborgen ligt,
            Leven dat zich deelt in al wat leeft,
     a:    Wij prijzen u.
     v:    Zalf voor elke wond,
            Hersteller van gebrokenheid,
            Vroedvrouw van een betere toekomst,
     a:    Wij prijzen u.
     v:    Grond van alle bestaan,
            Rechter van alle volken,
            Geweten van het heelal,
     a:    Wij prijzen u.
     v:    Maker, Verlosser,
            Hartsvriendin, Metgezel,
            Verbinder, Inspirator,
            God, alle namen te boven:
     a:    Wij prijzen u.

  • RONDOM HET WOORD
Gebed om opening (Iona):

     Muziek: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ (LB 322)

     v:    Adem van God,
            levensadem,
            zucht van verlangen,
     a:    Kom, heilige Geest!
     v:    Trooster,
            Onruststoker,
            Tolk,
            Inspirator,
     a:    Kom, heilige Geest!
     v:    Hemelse vriend,
            Lantaarnopsteker,
            Onthuller van de waarheid,
            Vroedvrouw van verandering,
     a:    Kom, heilige Geest!    

     Muziek: ‘Die chaos schiep tot mensenland’ (LB 322 slot vers 1)
     Schrift die mensenoorsprong schrijft. Woord dat trouw blijft.

Eerste Schriftlezing: Jesaja 55:6-13 

Luisterlied: ‘Nu breekt je uittocht aan’ (LB 878 – cd Kinderkoor De Herghesangertjes):

            Nu breekt je uittocht aan, in vrede keer je terug
en de heuvels en de bergen groeten je vrolijk,
juichen overal. En de bomen doen mee, kijk ze
zwaaien naar hun God.

En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem.
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem
en jij gaat vrolijk voort.

Evangelielezing: Matteüs 13:1-9, 18-23

Lied: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (LB 833):

     Muziek
     Mee neuriën met muziek
     Zachtop mee zeggen met muziek:

            Neem mij aan zoals ik ben,
            wek in mij wie ik zal zijn,
            druk uw zegel op mijn hart en leef in  mij.

     Mee neuriën met muziek
     Zachtop mee zeggen met muziek:

            Neem mij aan zoals ik ben,
            wek in mij wie ik zal zijn,
            druk uw zegel op mijn hart en leef in  mij.

     Mee neuriën met muziek
     Muziek

Woorden en verbeelding bij het WOORD: ‘Zoals ik ben’

Muziek
  • GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden

     Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de Paaskaars,
     waarbij acclamatie (LB 368h):

     v:    Zo bidden wij:
     a:    Vervul ons met uw Geest,
            geef adem en kracht aan mensen.

Stil gebed en ONZE VADER

Diaconale mededelingen
Door de diaken van dienst
  • GEZEGEND VERDER
We gaan staan.

Lied: ‘Vrede, vrede laat Gij in onze handen’ (LB 418:3):

     Muziek
     Mee neuriën met muziek
     Zachtop mee zeggen met muziek:

            Vrede, vrede laat
            Gij in onze handen,
            dat wij die als zaad
            dragen door de landen,
            zaaiend dag aan dag,
            zaaiend in den brede,
            totdat in uw vrede
            ons hart rusten mag.

Zegen
beantwoord met één keer: Amen

Muziek

Collecte: ntb

terug